รับฟังความคิดเห็นและอภิปรายภาพรวมแผนบรูณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีจัดรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายภาพรวมแผนบรูณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายภาพรวมแผนบรูณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2563 – 2567) และการสนทนากลุ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับเกียรติจากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     

     

      ในการประชุมได้มีการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนองนโยบายรัฐบาลด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสนทนา Focus Group มิติการศึกษาทุกช่วงวัย วิเคราะห์ SWOT และการสนทนา Focus Group มิติการศึกษาทุกช่วงวัยการวิเคราะห์ Tows Matrix โดยแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด – 3 ขวบ กลุ่มปฐมวัย 4 – 6 กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษา กลุ่มอาชีวศึกษา กลุ่มอุดมศึกษา กลุ่มวัยแรงงาน 15 – 60 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/พิการ/ออกลางคัน/อื่นๆ

     

     

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี