ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง สามารถเปิดให้บุคลากรยื่นความจำนงขอเข้าพักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้

   1. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ “แฟลต A, B” จำนวน 5 ห้อง

   2. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “แฟลต C” จำนวน 3 ห้อง

   3. ที่พักอาศัยแบบครอบครัว “แฟลต D” (ชั้น 1 – ชั้น 4) จำนวน 9 ห้อง

บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอที่พักอาศัย จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2561 โดยสามารถยื่นความจำนงขอที่พักอาศัยได้ที่ งานสถานที่และภูมิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้างต้นอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

pbru-flat-02-2563