รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5-2562


           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

           บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2562   มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                                                1. รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                                                    1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

                                                         ผู้สอบผ่าน นางสาวอาภาภรณ์ มีอิน

                                                        ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ลำดับที่ 1 นางสาวพรพิมล ทิมทวีป

                                                  1.2 ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา

                                                         ผู้สอบผ่าน นายธีพงศ์ ขันธคีรีวัฒน์

รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5-2562