ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2552

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2552