ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)


                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ มีผลการคัดเลือกเพิ่มเติมจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2563 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน เวลา ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

รายละเอียด