ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1


                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กัยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้าสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ตามเวลาและสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย

หมายเหตุ  1. กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศ ผู้สมัครสามารถนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 น.
2. หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย ทองคำ)

 

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องมาคัดครองไวรัส Covid-19 ณ ใต้ถุนอาคารนิวัตสโมสร (อาคาร 25)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK