ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต รับตรงอิสระ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1


             ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้กระบวนการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงอิสระ 1 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ณ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 (ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.) หรือชำระในวันที่ 8 มีนาคม 2563 (ในเวลา 08.30 – 000009.00 น.)

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส แล้วมีรายชื่อปรากฏในเอกสารแนบ (ในกรณีที่ระบบรับสมัครยังไม่เปลี่ยนสถานะ) ให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.
2. ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วสามารถแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อขอดูสถานที่สอบได้ทันทีที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14)
3. หากมีข้อสงสัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามประกาศฉบับนี้สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ 081-7735018 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา) หรือ 091-8862859 (นางสาวเฉลย ทองคำ)

**** อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ ****

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK