มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัด “โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัด
“โครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563

**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2563


อัตราค่าธรรมเนียมการอบรม

(1) หลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมง คนละ 500 บาท/ คน/ ครั้ง

(2) หลักสูตรอบรม 2 ชั่วโมง คนละ 300 บาท/ คน/ ครั้ง

(3) หลักสูตรอบรม 1 ชั่วโมง คนละ 200 บาท/ คน/ ครั้ง

เอกสารหลักฐานการสมัคร 1. สำเนาบัตรบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. ใบขับขี่ตัวจริง (กรณีต่ออายุ)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032 708 698 – 8698, 082 423 3664, 081 941 0328

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน