เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งการแสดงเข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 “วิมานฟ้า พระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เมื่อคืนวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ในส่วนของการเข้าไปมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับงานพระนครคีรี – เมืองเพชร มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดชุดการแสดงในพิธีเปิดงาน “สมนคีรี พริบพรีเทิดไท้วงศ์จักรี ธานีมไหศวรรย์” ทำการแสดงโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา อำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ควบคุมการฝึกซ้อมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทำการฝึกซ้อมโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

สำหรับการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 มีนาคม 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 ซึ่งทุกพระองค์เป็นผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเป็นการสืบสานอัตลักษณ์อันดีงามด้วยมิติทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      .