ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

                ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กำหนดให้รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องโกวิทย์ต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล