กิจกรรมค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน

กิจกรรมค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน

          อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสารวมพลังชาวไอทีเพื่อชุมชน ที่สโมสรนักศึกษาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านมะขามโพรง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษา และเป็นการทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปศึกษา และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

          กิจกรรมในครั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันทาสีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสุขา กำแพงโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงอาหาร ตลอดจนการจัดห้องเรียน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมนันทนาการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี