นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันระดับที่สูงขึ้น

           พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งจัดขึเนเมื่อวัน ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

            ก่อนเริ่มการประชุม พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ ประกอบด้วย

 1. นางสาววนัญญา นักบริตน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อเดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการและศึกษาดูงานศิลปะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ Young Artists Talent#11 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 2.  นางสาวกฤติยา ผลาโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาภาษาไทย ในการประชุมวิชาการรัดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา” สาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 3. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดอาหารระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ครัววันดี กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้

             3.1 ชนะเลิศอันดับ 1 “รายการ East Meets West” ได้แก่

 1.   นายเฉลิมพล อยู่แย้ม

 2.  นายปรัชญา หวังสวัสดิ์

 3. นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์

            3.2 รองชนะเลิศอันดับ 1 “รายการ World Street Food And Packaging” ได้แก่

 1. นางสาวอทิตยา เพชรหนู

            3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2  “รายการ World Street Food And Packaging” ได้แก่

 1. นางสาวธนภรณ์ โสภา

       3.4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “รายการ Asia Modern Cuisine” ได้แก่

 1. นายโรจนศักดิ์ ขันธคีรีวัฒน์

อาจารย์ผู้ดูแลและฝึกซ้อม ได้แก่

 1. อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

 2. อาจารย์ณปาภา หอมหวล

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี