ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


              ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ ได้กำหนดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ การปรับตัว ส่งเสริมความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดังต่อไปนี้

กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา 2563
กำหนดการปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา 2563

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563