ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563