ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

          อาศัยอำนาจตามมาตรา 29(3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และข้อ 2(1)(ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคล ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ พ.ศ. 2549 ในการดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังไฟล์แนบต่อไปนี้

ผ่อนผันทหาร ราชภัฏเพชรบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> CLICK

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผู้ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564