ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย

      ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยได้นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอปรับรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ดังไฟล์แนบนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 2-7 ตามแนวทางบริบทของมหาวิทยาลัย