ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเลื่อนการจัดสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายลง ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563