อธิการบดีร่วมประชุมหารือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อธิการบดีร่วมประชุมหารือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมระหว่างประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบการประชุมในระบบ VDO Conference โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือในการจัดการเรียนการสอน การแก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน การเยียวยานักศึกษา การเลื่อนการเปิดภาคการศึกษา เป็นต้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี