PBRU-Procurement-26062567

PBRU-Procurement-26062567

ประกาศซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการออกแบบ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ๔.๐ จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๓