PBRU-TOR-2-21052567

PBRU-TOR-2-21052567

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย จำนวน 1 ชุด