PBRU-TOR-6-04042567

PBRU-TOR-6-04042567

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน ๑ ชุด