4. ด้านการบริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562
ด้านการบริหาร

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเพชรบุรี

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฉบับที่ 2

10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้