2. ด้านการวิจัย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2562
ด้านการวิจัย

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2561

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี