หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชาได้แก่