หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 สาขาวิชา ได้แก่

ประธานสาขา : อาจารย์ณรงค์  ไกรเนตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ชื่อย่อ ค.บ. (คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Education Program  in  Mathematics  and  Computer

ชื่อย่อ B.Ed. (Mathematics  and  Computer)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร สร้างสื่อด้วยการพับกระดาษ  การจัดค่ายคณิตศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  ฝึกประสบการณ์สอนนอกสถานศึกษา

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  110,000  บาทภาคการศึกษาละ 11,000 บาท

ตัวอย่างวิชาเรียน

–                   หลักการคณิตศาสตร์

–                   แคลคูลัส 1

–                   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

–                   แคลคูลัส 2

–                   ทฤษฎีจำนวน

–                   พีชคณิตเชิงเส้น

–                   เรขาคณิตเชิงสำรวจ

–                   โครงสร้างข้อมูล

–                   การจัดการฐานข้อมูล

–                   การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย

–                   ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าแผนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

–                   ชอบคิด วิเคราะห์ มีใจรักในวิชาชีพครู

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง

เป็นครูสอนในสถานศึกษา  เป็นนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ประธานสาขา : อาจารย์สุทธิดา  ทองคำ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ : ค.บ.

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (Chemistry)

ชื่อย่อ B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อย 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนาบุคลิภาพ  กิจกรรมพัฒนาความสามาถด้านภาษอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการศึกษา : เปิดการสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 5 ปี (ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี)

กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  50  หน่วยกิต

วิชาบังคับ  29  หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      14  หน่วยกิต

วิชาบังคับ 46 หน่วยกิต

–                   เคมีอนินทรีย์ 1 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

–                   เคมีอนินทรีย์ 1และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

–                   เคมีอินทรีย์ 2 และปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

–                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

–                   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

–                   เคมีวิเคราะห์

–                   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

–                   ปฏิบัติการชีวเคมี 1

–                   ปฏิบัติการชีวเคมี 2

–                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

–                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

–                   วิจัยทางเคมี

–                   เคมีอินทรีย์ 1และปฎิบัติการปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

–                   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

–                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

–                   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

–                   ชีวเคมี 1

–                   ชีวเคมี 2

–                   ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์

–                   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

–                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

–                   มีในรักในความเป็นครู  มีสุขภาพแข็งแรง  ขยัน อดทน  ช่างสังเกต

บัณฑิตสาขาวิชาเคมีทำงานอะไรได้บ้าง

ครู / อาจารย์ , นักวิเคราะห์ทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นักวิจัย ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ

ประธานสาขาวิชา : อาจารย์ว่าที่ร้อยโทคงฤทธิ์  ติณะรัตน์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาชีววิทยา

ชื่อย่อ : ค.บ.(ชีววิทยา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Biology)

ชื่อย่อ : B.Ed. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชาที่กำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ผู้ช่วยวิทยากรอบรมความรู้ทางชีววิทยาแก่ครูและนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000  บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

–                   กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า  53  หน่วยกิต  หมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 81 หน่วยกิต

–                   พฤกษศาสตร์

–                   สัตววิทยา

–                   นิเวศวิทยา

–                   ชีววิทยาของเซลล์

–                   จุลชีววิทยา

–                   พันธุศาสตร์

–                   สรีรวิทยา

–                   ชีวเคมี

–                   เคมีวิเคราะห์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์ – คณิต

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาชีววิทยา

–                   มีใจรักในความเป็นครู  มีเมตตากรุณาต่อศิษย์

บัณฑิตสาขาวิชาชีวิทยาทำงานอะไรได้บ้าง

–                   นักวิชาการ  ครู – อาจารย์ อาชีพอิสระ

ประธานสาขาวิชา: อาจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อย่อ : ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education (Science  and Technology)

ชื่อย่อ B.Ed. (Science  and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร :

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร :   5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 110,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

–                   กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า           53  หน่วยกิต

–                   วิชาบังคับ                             29  หน่วยกิต

–                   วิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา          10 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า                             10  หน่วยกิต

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     14  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   80  หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับเรียน                   69  หน่วยกิต

วิชาการสอนวิชาเอก                  6   หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า             5   หน่วยกิต

–                   ฟิสิกส์ 1

–                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1

–                   ฟิสิกส์ 2

–                   ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2

–                   เคมี 1

–                   ปฎิบัติการเคมี 1

–                   เคมี 2

–                   ปฏิบัติการเคมี 2

–                   ชีววิทยา 1

–                   ปฎิบัติการชีววิทยา 1

–                   ชีววิทยา 2

–                   ปฎิบัติการชีววิทยา 2

–                   แคลคูลัส 1

–                   แคลคูลัส 2

–                   สถิติวิเคราะห์

–                   กลศาสตร์

–                   แม่เหล็กไฟฟ้า

–                   คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์

–                   อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

–                   วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

–                   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

–                   เคมีอนินทรีย์ 1

–                   เคมีวิเคราะห์

–                   ปฏิการเคมีวิเคราะห์

–                   สิ่งแวดล้อมศึกษา

–                   การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

–                   วิจัยวิทยาศาสตร์

–                   สัมมนาวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

–                   ขยัน  อดทน

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้าง

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ประกอบอาชีพส่วนตัวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 2 สาขาวิชาได้แก่

ประธานสาขาวิชา   :  อาจารย์ณปภา  หอมหวล

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร

ชื่อย่อ                : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ       )

ภาษาอังกฤษ        : Bachelor of Science in Culinary  Arts  and  Technology

ชื่อย่อ                : B.Sc. (Culinary  Arts  and  Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน  อบรมอาหารไทย  ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา          : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  : 176,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

–                   เคมีอาหารพื้นฐาน

–                   ชีววิทยาพื้นฐาน

–                   สถิติและระเบียบวิจัยเบื้องต้น

–                   จุลชีววิทยาการประกอบอาหาร

–                   ทักษะในการประกอบอาหาร

–                   วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

–                   เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

–                   อาหารไทยประยุกต์

–                   การประกอบอาหารหวานเมืองเพชร

–                   เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1

–                   อาหารยุโรป

–                   โภชนาการมนุษย์

–                   หลัการจัดอาหารและธุรกิจอาหาร

–                   การจัดการงานบริการอาหาร

–                   การวางแผนรายการอาหารและคิดต้นทุน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

–                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

–                   มีใจรักในงานด้านศิบปการประกอบอาหารและการบริการ  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

–                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและบริการกาหาร

–                   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม   และฝ่ายจัดเลี้ยง

–                   นักพัฒนาตำรับอาหารและรายการอาหาร

–                   นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

–                   ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการบริการอาหาร

ประธานสาขาวิชา :  อาจารย์อารีย์ น้อยสำราญ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

ชื่อย่อ : วท.บ.(วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ )

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Applied Food Science and Services)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Applied Food Science and Services)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาดูงาน อบรมอาหารไทย ประกวดโครงการต่าง ๆ

การจัดการศึกษา : เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร : 4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 88,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 11,000 บาท)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน 

กลุ่มวิชาบังคับ 

– เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

– การประกอบอาหารไทย

– โภชนาการมนุษย์

– การผลิตขนมไทย

– อาหารหวานเมืองเพชร

– หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส

– หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น

– อาหารบำบัดโรค

– การจัดอาหารและการบริการ

– การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

– อาหารประยุกต์และการบริการ

– สัมมนาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

– การวิจัยวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

– มีใจรักในการบริการ ชอบทำอาหารงานประดิษฐ์สวยงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการทำงานอะไรได้บ้าง

– โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร ครู อาจารย์ การบินไทย อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร ร้านดอกไม้