ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564
ด้านการบริหารจัดการ

1. สถิติการให้บริการห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. สถิติการใช้ห้องประชุมวรชัยเยาวปาณี ชั้น 1 ปีงบประมาณ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สถิติการให้บริการสาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

4. สถิติการให้บริการห้องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. สถิติการขอใช้ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. สถิติการให้บริการยิมแบดมินตัน และรายได้ทีได้รับ ปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 – 2 สำนักงานอธิการบดี
 

7. สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของบุคคลทั่วไป สำนักงานอธิการบดี

8. ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการเค้าเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน