ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 : ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สถิติการให้บริการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในสังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี