ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566 : ด้านการผลิตบัณฑิต

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2566
ด้านการผลิตบัณฑิต

คณะครุศาสตร์

1.สถิติการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป สำนักคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. รายงานสถิติการให้บริการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. รายงานสถิติการให้บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม