คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต36
  • 2) การวิจัย3
  • 3) การบริการวิชาการ2
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1
  • 5) การบริหารจัดการ52

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการระบบออนไลน์

มาตรฐานและขั้นตอนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

มาตรฐานและขั้นตอนการบริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

มาตรฐานและขั้นตอนการบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

มาตรฐานและขั้นตอนการเตรียมปฏิบัติการจุลชีววิทยา

มาตรฐานและขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

มาตรฐานและขั้นตอนการจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาชาวิชาชีววิทยา อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มาตรฐานและขั้นตอนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มาตรฐานและขั้นตอนการขอรับค่าประกันของเสียหาย (กรณีจบการศึกษาและกรณีลาออก)