3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบัที่ 2) พ.ศ. 2558

3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552

3.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558

3.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2 )

3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2563