5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

5.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง  หลัเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552