คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • All
  • 1) การผลิตบัณฑิต35
  • 2) การวิจัย4
  • 3) การบริการวิชาการ3
  • 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2
  • 5) การบริหารจัดการ113

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การสอบสวนทางวินัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืมนอกงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดอบรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ TOEIC

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีและการรายงานการเงิน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน PBRU Google Apps for Education

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การวิจัย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบรายงานผลการสอนออนไลน์