ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 7)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อดังกล่าวแล้วเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ดังไฟล์ที่แนบมานี้


ประกาศมาตรการโควิด19ฉบับที่-7-01