ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ.2562

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ.2562

ตามที่ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ.2557 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ประกาศดังกล่าวบางส่วนไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร ประกอบกับมติคณะกรรมการสโมสรบุคลากรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบำรุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2562

ในการนี้ งานสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอส่งประกาศดังกล่าวให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกันทุกท่านและขอเริ่มเรียกเก็บค่าบำรุงสโมสรรายเดือนตามประกาศฉบับใหม่ในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป


ปชส.ประกาศสโมสร (1)