มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)

มาตรฐานและขั้นตอนให้บริการ กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

Work flow 5 กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)