การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อวิดีโอ

2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเภทเดินรณรงค์

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

5. การมีส่วนร่วม-ประชุมและติดตาม ITA

6. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 185-2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA 2563

7. บันทึกข้อความ – เชิญประชุมคณะกรรมการผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

8. หนังสือเวียน เจตจำนงสุจริต

9. หลักฐาน-วาระเข้า กบ.ครั้งที่ 2-2563