การปรับปรุงการทำงาน

1. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3. แบบประเมินความพึงพอใจการบริการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบัน วิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการระบบขนส่งไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5. การประเมินอาจารย์ผู้สอน

6. จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

7. จัดทําและเผยแพร่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการให้บริการ

7.1 คู่มือการปฏิบัติงาน

7.2 มาตรฐานการให้บริการ