ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี

ระหว่างวันที่ 13 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

<<< ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ >>>
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  หรือเว็บไซต์ www.pbru.ac.th


ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ดังนี้

              • ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ และแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาฯ| DOWNLOAD

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน