ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังมี รายนาม ต่อไปนี้

ระดับรองศาสตราจารย์

1. รศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

2. รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์

3. รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ผศ.สุธิดา บุตรแขก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุธิดา บุตรแขก

2. ผศ.ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิ่ม

3. ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

#รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี