มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความยินดีน.ส.วนัญญา นักบริตน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับการคัดเลือกให้นำผลงาน “วันวาน”

เข้าร่วมจัดแสดงในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 37

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ยินดีกับนักศึกษา