ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง

– ประธานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง
และ ประธานกลุ่มวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้