ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)

         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑) ได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและสังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมควรให้มีการทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามสังคมวิถีใหม่(New Normal) โดยเฉพาะในช่วงการพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่สังคมยุคดิจิทัล และระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ดังนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙)