ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๘)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๘)

          ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รอบใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

          ๑. ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่สมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุข

          ทั้งนี้ ให้นักเรียนและนักศึกษา แจ้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือคณบดีทราบ โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน กรณีมีความจำเป็นเกี่ยวกับการเรียนให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          สำหรับบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from home) ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตและมอบหมายงานตามความเหมาะสม

          ๒. ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร งดหรือลดการเดินทางและ/หรือกิจกรรมทางสังคมจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

          ๓. ให้คณะ สำนัก สถาบัน ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป และผู้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ

          ๔. ให้คณะ สำนัก สถาบัน ยังคงจัดแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไว้บริการนักเรียน นักศึกษา บุคลากรหรือผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

          ๕. ให้คณะ สำนัก สถาบัน กำกับดูแลให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวของสถานที่ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

          จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ ๘)

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน