ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)


        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง พนักงานชั่วคราว จำนวน ๒๘๘ อัตรา ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังต่อไปนี้ )

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

📢สำหรับท่านที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก กรุณาเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

📌ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศ

➡ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน