ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี (ภาคนอกเวลาปกติ) ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลากรประจำการ (เรียนวันเสาร์–อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคนอกเวลาปกติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

สนใจสมัครได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/admis/index.jsp

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนง การบริหารงานปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แขนง การบริหารงานภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
– สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
– สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงานดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน