ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ (เพิ่มเติม)


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ(Portfolio) รอบ ๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการประมวลผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ ๐๗๑/๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ ๒ (เพิ่มเติม) ตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโดยศึกษารายละเอียดและแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน