มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 10)

              ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 พบผู้ติดเชื่อน้อยลง  นั้น

              เพื่อให้การจัดการเรียนและการให้บริการตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 


ดาวน์โหลดประกาศ

640128announce-measures_prevent_COVID-19)_issue_no10