เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๙ “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่”

          เรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๙ “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี