ประกาศการขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          ด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีมติจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน ๒๒๖ ทุน ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศการขอรับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สมัครเรียนวันนี้ – 28 ก.พ. 64
สมัครเรียน http://admission.pbru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 032-708607

และสมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/news/scholarship/dsd256301-05102563-03
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 032-708610

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองพัฒนานักศึกษา