ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ขอเชิญสมัครสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที ๒ ระดับ ได้แก่

          ระดับ ๑: Information Technology Passport Examination (IP)

          ระดับ ๒: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

อัตราค่าสมัครสอบ

สอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครสอบได้ที่: https://www.nstdaacademy.com/itpe/

brochure-itpe2019

ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีและศูนย์จัดอบรมติวสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล