ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ

เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามคำสั่งฯ ที่ ๐๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จึงประกาศฯ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังรายละเอียด

สามารถยื่นใบสมัครและเสนอชื่อสรรหา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

DOWNLOAD ประกาศฯและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | DOWNLOAD แบบประวัติผู้สมัครและเสนอชื่อ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี